Ľudová mládež

LM (2)

Sloveni, Slovenky!

Náš národ sa nenachádza v príliš dobrej situácii. Nedá sa to nazvať inak, ako doba úpadku a rozvratu spoločnosti. Tento úpadok naberá na intenzite a určitá skupina osôb chce zo sŕdc národov postupne povytrhávať hodnoty, za ktoré bojovali a umierali naši predkovia. Sú to hlavne hodnoty ako národná identita, úcta a viera v Boha, ktoré by svetovládcovia najradšej úplne vymazali a pretvorili národy prostredníctvom liberálnej politiky a riadenej migrácie v beztvárnu, zmiešanú a ľahko manipulovateľnú masu bez cti a hrdosti. To je ich cieľom! Preto prostredníctvom médií, kultúry, umenia, literatúry a ďalších prostriedkov pretláčajú svoju zhubnú, škodlivú neomarxistickú ideológiu, ktorej cieľom je skaziť a rozvrátiť hodnoty u veľkej časti populácie. Skutočné hodnoty postupne nahrádzajú deštruktívnymi.

Nie nadarmo sa hovorí, že tolerancia je matkou apatie a úpadku. Pomocou falošnej tolerancie a liberalizmu chcú elity spôsobiť postupný chaos a rozklad identity národa. Tento všemožný rozklad môžeme badať na viacerých miestach. Namiesto vlastenectva je pretláčaný konzumný materializmus, namiesto tradičnej rodiny je propagovaná deviantná sodomia a namiesto disciplíny je hlavne mládeži kázané, že správny je na národnú identitu útočiaci kozmopolitizmus.

Spomenul som mládež, pretože hlavne na ňu je tento útok vedený. Mládež je budúcnosťou národa a akú si budúcnosť spraví, tak takú bude mať. Treba v nej pestovať tisícročné hodnoty našich predkov a ukázať im správnu cestu, pretože súčasný úpadok neprináša žiadnu perspektívu. S ľuďmi, ktorí v sebe nemajú žiadnu česť a hrdosť sa manipuluje veľmi jednoducho. A práve preto musíme vzdorovať a vytrvať v našom boji a oslobodiť slovenskú mládež z poroby.

Ľudová Mládež je alternatívou pre mladých ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať a utvrdzovať sa v láske k svojej otčine. Je na čase vystúpiť z radu slepo blúdiacich konzumentov, zvoliť si tú správnu stranu a ísť v odkaze našich predkov. Preto na chvíľu zastaňme a zamyslime sa nad stále aktuálnymi slovami pána prezidenta Tisa: “Vráťte ideálom našu mládež. Ideály tieto sú: verím v  Boha a verím v duchovné hodnoty, verím v autoritu ako potrebný princíp spoločenskej organizácie slovenskej a verím v kresťanskú nerozlučne jednotnú rodinu slovenskú, z ktorej má vychádzať zdravá mládež. Sú to štyri hlavné ideály, na ktorých sa má budovať charakter novej nádejnej mládeže slovenskej. Ostaneme verní týmto ideálom.„

Michal Haviar

Člen Ľudovej mládeže Bratislava