Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /web/htdocs4/ludovamladezsk/home/www/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Stanovy občianskeho združenia Ľudová mládež

HLAVA I.

Základné ustanovenia

Článok 1. – Názov a sídlo Ľudovej mládeže

 1. Ľudová mládež je občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré na základe dobrovoľnosti združuje tých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa stotožňujú s jej Stanovami a programom.
 2. Oficiálna skratka je: Mládež.
 3. Sídlom Mládeže je: Kráľovohoľská 4, 974 11 Banská Bystrica.

Článok 2. – Činnosť a ciele Ľudovej mládeže

 1. Mládež sa vo svojej činnosti riadi Stanovami, programom a rozhodnutiami.
 2. Mládež bude svojou činnosťou, a to najmä výchovou, vzdelávaním, výskumom, športom, táborením, turistikou, publikáciami a verejnými zhromaždeniami:

             I. podporovať duchovný a fyzický rast svojich členov;

             II. prehlbovať vedomosti o slovenskej a svetovej histórií a spoločnosti;

             III. zveľaďovať slovenskú kultúru, prírodu a životné prostredie.

Článok 3. – Symbolika Ľudovej mládeže

    1. Symboliku tvorí:

               I. Znak – Zelený kruhový štít s bielym dvojkrížom uprostred. Štít je lemovaný bielou kružnicou. Nad kružnicou je dookola v hornej časti umiestnený nápis Ľudová a v dolnej časti nápis mládež, oba bielej farby. Nápisy sú oddelené lipovými plodmi.

               II. Zástava / vlajka – Obdĺžnik v pomere strán 2:3 zelenej farby, uprostred je znak.

               III. Pečať – Kruh s priemerom 44 mm, tvorený znakom.

HLAVA II

Členstvo v Ľudovej mládeži

Článok 4. – Podmienky členstva v Ľudovej mládeži

 1. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá:

               I. je občanom Slovenskej republiky, s výnimkou čestného členstva podľa čl. 5 ods. 3 týchto stanov;

               II. súhlasí so Stanovami a programom Mládeže;

              III. dosiahla ku dňu prijatia do Mládeže vek minimálne 15 rokov a má súhlas zákonného zástupcu, ak nedovŕšila 18 rokov.

       2. Členom môžu byť aj právnické osoby.

Článok 5. – Vznik členstva v Ľudovej mládeži

 1. Žiadosť o členstvo vzniká vyplnením prihlášky a jej doručením Predsedníctvu.
 2. Členstvo vzniká zložením prísahy po tom, čo bolo schválené Predsedníctvom.
 3. Predsedníctvo má právo za výrazné zásluhy udeliť čestné členstvo, čestnú funkciu alebo čestné ocenenie, a to aj cudzím fyzickým alebo právnickým osobám.

Článok 6. – Zánik členstva v Ľudovej mládeži

 1. Členstvo zaniká:

               I. vystúpením člena tým, že doručí písomné oznámenie o vystúpení Predsedníctvu;

               II. úmrtím člena;

               III. zánikom člena;

               IV. vylúčením člena.

      2. Vylúčiť možno člena, ktorý:

               I. prestal spĺňať podmienky členstva podľa čl. 4 týchto stanov,

               II. porušil disciplínu podľa čl. 21 až 23 týchto stanov.

       3. Člen, ktorému členstvo zaniklo, je povinný najneskôr do 14 dní vrátiť všetok majetok Mládeže, ako aj majetok v správe Mládeže, ktorý mal ku dňu zániku členstva v držbe, Predsedníctvu.

       4. V prípade úmrtia člena alebo zániku člena sa o majetok Mládeže a majetok v správe Mládeže, ktorý mal ku dňu úmrtia zosnulý člen alebo ku dňu zániku právnická osoba v držbe uchádza Predsedníctvo.

Článok 7. – Práva člena Ľudovej mládeže

 1. Člen má právo:

               I. zúčastňovať sa na práci v Mládeži, najmä účasťou na akciách;

               II. podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti Mládeže a jej orgánov;

               III. voliť a byť volený do orgánov a funkcií Mládeže;

               IV. žiadať pomoc od ostatných členov;

               V. vzdať sa členstva v Mládeže, jej orgánoch a funkciách.

      2. Práva podľa čl. 7 ods. 1 týchto stanov môže člen vykonávať výlučne spôsobom, ktorý je v súlade so Stanovami, programom a rozhodnutiami nadriadených orgánov.

Článok 8. – Povinnosti člena Ľudovej mládeže

 1. Člen je povinný:

               I. dodržiavať Stanovy, program a rozhodnutia nadriadených orgánov;

               II. plniť riadne a včas úlohy, ktorými bol poverený nadriadenými orgánmi;

               III. zúčastňovať sa osobne na činnosti Mládeže;

               IV. zúčastňovať sa osobne na zasadnutiach príslušného oddielu a zasadnutiach orgánov, ktorých je členom;

               V. platiť riadne a včas členské príspevky, ktorých výšku a lehoty splatnosti stanoví Predsedníctvo;

              VI. pomáhať ostatným členom, ak to potrebujú a bol o to požiadaný;

              VII. starať sa čo najlepšie o majetok Mládeže a majetok v správe Mládeže, ktorý má v držbe;

              VIII. zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré označí Predsedníctvo za dôverné alebo tajné;

               IX. prejavovať úctu voči symbolom a nadriadeným orgánom Mládeže.

 1. Povinnosti podľa čl. 8 ods. 1 týchto stanov člen nemusí splniť len, ak:

              I. by tým Mládeži spôsobil väčšiu škodu ako je tá, ktorá vznikne porušením povinnosti;

              II. to nie je v jeho schopnostiach a možnostiach.

 1. Povinnosti podľa čl. 8 ods. 1 písm. b) až f) týchto stanov člen nemusí splniť, ak je čestným členom.

Článok 9. – Práva a povinnosti mladistvých členov Ľudovej mládeže

 1. Práva člena Mládeže uvedené v čl. 7 týchto stanov, povinnosti člena Mládeže uvedené v čl. 8 týchto stanov a disciplína uvedená v čl. 21 až 23 týchto stanov sa v prípade mladistvých členov Mládeže môžu vykonávať len so súhlasom ich zákonných zástupcov.
 2. Zákonní zástupcovia môžu vyjadriť svoj nesúhlas s výkonom práv, povinností a disciplíny mladistvého člena Mládeže doručením písomného nesúhlasu Predsedovi Mládeže alebo príslušnému Predsedovi MO. V prípade, ak tak zákonní zástupcovia mladistvého člena Mládeže neurobia, má sa za to, že s výkonom práv, povinností a disciplíny tohto člena súhlasia.

HLAVA III

Organizačná štruktúra Ľudovej mládeže

Článok 10. – Orgány Ľudovej mládeže

Orgány sú:

 1. Snem;
 2. Predsedníctvo (PR);
 3. Inšpektor;
 4. členovia poverení výkonom funkcie (funkcionári).

Článok 11. – Snem Ľudovej mládeže

 1. Snem je najvyšším orgánom Mládeže.
 2. Členmi Snemu s hlasovacím právom sú:

               I. členovia PR;

               II. jeden delegát z každej MO, zvolený členmi príslušnej MO

        3. Členmi Snemu bez hlasovacieho práva sú ostatní členovia Mládeže a hostia pozvaní PR.

        4. Snem zvoláva a vedie Predseda Mládeže raz za rok. Mimoriadny Snem musí zvolať Predseda Mládeže na návrh PR do 30 dní od schválenia tohto návrhu. V prípade, ak tak neurobí, mimoriadny Snem zvolá PR.

        5. Snem vydáva rozhodnutia na základe hlasovania členov Snemu s hlasovacím právom, pričom hlasovanie je verejné.

        6. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Snemu s hlasovacím právom.

        7. Rozhodnutie Snemu je platné, ak zaň hlasovala 2/3 väčšina prítomných členov Snemu s hlasovacím právom.

        8. Snem má právomoc:

               I. schvaľovať Stanovy a ich zmeny;

               II. voliť a odvolávať Predsedu Mládeže a podpredsedov Mládeže;

               III. voliť a odvolávať Inšpektora;

               IV. schvaľovať ročné plány činnosti;

               V. schvaľovať rozpočet a výročnú správu;

               VI. schvaľovať zlúčenie Mládeže s iným občianskym združením a rozpustenie Mládeže;

              VII. rozhodovať o majetkovom vysporiadaní a voľbe likvidátora v prípade zániku Mládeže;

              VIII. vydávať rozhodnutia a kontrolovať ich plnenie vo všetkých ostatných záležitostiach.

Článok 12. – Predsedníctvo Ľudovej mládeže

 1. PR je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť Mládeže v období medzi dvoma Snemami.
 2. PR tvorí Predseda Mládeže a 4 podpredsedovia Mládeže.
 3. Členov PR volí a odvoláva Snem spomedzi členov.
 4. Zasadnutie PR zvoláva a vedie Predseda Mládeže raz za mesiac. Mimoriadne zasadnutie PR musí zvolať Predseda Mládeže na návrh PR do 30 dní od jeho doručenia. V prípade, ak tak neurobí, mimoriadne zasadnutie zvolá ktorýkoľvek člen PR.
 5. PR vydáva rozhodnutia na základe hlasovania členov PR, ktoré je verejné.
 6. PR je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov PR.
 7. Rozhodnutie PR je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov PR.
 8. PR má právomoc:

              I. schvaľovať členstvo a udeľovať čestné členstvo, čestnú funkciu alebo čestné ocenenie;

              II. voliť a odvolávať funkcionárov;

              III. rozhodovať o treste za porušenie disciplíny;

              IV. rozhodovať o zriadení, zrušení a zložení miestnych organizácií a iných organizačných jednotiek;

              V. vykladať Stanovy, program a rozhodnutia.

              VI. zvolávať a viesť akcie a udeľovať písomný súhlas na ich zvolanie jednotlivým funkcionárom;

              VII. schvaľovať mesačné plány činnosti;

              VIII. určovať výšku členských príspevkov a spôsob ich platby;

              IX. schvaľovať spôsob použitia majetku Mládeže a majetku v správe Mládeže;

              X. vydávať rozhodnutia a kontrolovať ich plnenie vo všetkých ostatných záležitostiach, ktoré nepatria do výslovnej právomoci nadriadených orgánov.

Článok 13. – Predseda Ľudovej mládeže

 1. Predseda Mládeže je štatutárnym zástupcom Mládeže.
 2. Predsedu Mládeže volí a odvoláva Snem spomedzi členov.
 3. Predseda Mládeže má právomoc:

               I. konať v mene Mládeže tak, že k svojmu menu a označeniu funkcie pripojí svoj podpis a odtlačok pečate;

               II. zastupovať Mládež navonok;

               III. disponovať s majetkom Mládeže na základe rozhodnutia PR;

               IV. zvolávať a viesť zasadnutia PR;

               V. vydávať rozhodnutia a kontrolovať ich plnenie vo všetkých ostatných záležitostiach  Mládeže, ak nepatria do výslovnej právomoci nadriadených orgánov.

Článok 14. – Inšpektor Ľudovej mládeže

 1. Inšpektor je nezávislým kontrolným orgánom Mládeže.
 2. Inšpektora volí a odvoláva Snem spomedzi členov, ktorí nie sú členmi iných orgánov.
 3. Inšpektor má právomoc:

               I. kontrolovať dodržiavanie Stanov, programu a rozhodnutí;

               II. kontrolovať hospodárenie s majetkom Mládeže a s majetkom v správe Mládeže;

               III. navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Článok 15. – Organizačné jednotky Ľudovej mládeže

 1. Základnou organizačnou jednotkou je miestna organizácia.
 2. Miestna organizácia nemá právnu subjektivitu.
 3. PR môže zriadiť aj iné organizačné jednotky ako je miestna organizácia.
 4. PR pri zriadení iných organizačných jednotiek určí aj ich zloženie a organizáciu.
 5. Na iné organizačné jednotky a ich vedenie sa primerane vzťahujú ustanovenia o miestnej organizácii uvedené v čl. 15 až 17 týchto stanov.

Článok 16. – Miestna organizácia Ľudovej mládeže

 1. Miestna organizácia Mládeže (MO) vzniká a zaniká rozhodnutím PR.
 2. MO tvoria najmenej 3 členovia, ktorých do MO začlení PR.

Článok 17. – Predseda Miestnej organizácie Ľudovej mládeže

 1. Predseda MO riadi činnosť MO.
 2. Ak Predseda MO nemôže vykonávať svoje právomoci zastupuje ho Podpredseda MO.
 3. Predsedu MO volí a odvoláva PR spomedzi členov MO.
 4. Podpredsedu MO volí a odvoláva Predseda MO spomedzi členov MO.
 5. Predseda MO má v rámci svojej MO právomoc:

               I. koordinovať a riadiť činnosť členov;

               II. zvolávať a viesť stretnutie MO;

               III. zvolávať a viesť akcie, pričom na zvolanie verejných akcií potrebuje vopred udelený písomný súhlas Predsedu Mládeže;

               IV. vydávať mesačné a ročné plány činnosti;

               V. vyberať členské príspevky od členov;

               IV. vydávať rozhodnutia a kontrolovať ich plnenie vo všetkých ostatných záležitostiach Mládeže, ak nepatria do výslovnej právomoci nadriadených orgánov.

Článok 18. – Stretnutie Miestnej organizácie Ľudovej mládeže

 1. Členovia sa stretávajú najmenej raz za mesiac na stretnutí.
 2. Povinnými účastníkmi stretnutia sú členovia príslušnej MO.
 3. Dobrovoľnými účastníkmi stretnutia sú funkcionári a so súhlasom Predsedu MO aj iní členovia.
 4. Stretnutie slúži na

               I. rozdeľovanie záväzných úloh a záväzných pokynov účastníkom;

               II. informovanie a diskusiu účastníkov o činnosti Mládeže;

               III. predkladanie návrhov, pripomienok a sťažnosti k činnosti Mládeže a jej orgánov;

               VI. motiváciu a vzdelávanie účastníkov;

                V. voľbu delegátov na Snem.

HLAVA IV

Hierarchia Ľudovej mládeže

Článok 19. – Funkcie Ľudovej mládeže

 1. Každý člen môže byť poverený výkonom funkcie.
 2. Výkonom funkcie členov poveruje PR.

Článok 20. – Hierarchický princíp Ľudovej mládeže

 1. Hierarchický princíp znamená, že v rámci činnosti Mládeže:

               I. sú v prvom rade Snem a následne PR nadriadení všetkým členom;

               II. sú v druhom rade miestne príslušní členovia s vyššou funkciou nadriadení členom s nižšou funkciou alebo bez funkcie.

 1. Hierarchický princíp a výkon právomoci jednotlivých orgánov a členov sa realizuje prostredníctvom vydávania rozhodnutí.

HLAVA V

Disciplína Ľudovej mládeže

Článok 21. – Porušenie disciplíny Ľudovej mládeže

Disciplínu porušuje člen, ktorý si neplní povinnosti podľa týchto stanov.

Článok 22. – Disciplinárne tresty Ľudovej mládeže

Za porušenie disciplíny možno udeliť disciplinárne tresty:

               I. napomenutie;

               II. odvolanie z funkcie;

               III. podmienečné vylúčenie;

               IV. vylúčenie.

Článok 23. – Disciplinárne konanie Ľudovej mládeže

 1. Disciplinárny trest ukladá PR.
 2. Člen, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má pred rozhodnutím o disciplinárnom treste, právo vyjadriť sa k skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu.
 3. Proti rozhodnutie o treste, ktorý vydalo PR sa môže člen odvolať na Snem.
 4. Rozhodnutie Snemu o treste je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať.

HLAVA VI.

Hospodárenie Ľudovej mládeže

Článok 24. – Hospodárenie Ľudovej mládeže

 1. Zdrojom majetku sú:

               I. členské príspevky;

               II. dary a dedičstvá;

               III. výnosy z hospodárskej činnosti, pokiaľ sú upravené zákonom.

        2. Hospodárenie sa vykonáva v súlade so Stanovami a s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa zásad a pravidiel stanovených PR.

        3. Majetok Mládeže môže byť použitý len na podporu cieľov podľa tých stanov.

        4. V prípade zániku Mládeže bez právneho nástupcu sa s majetkom Mládeže naloží tak, že sa jeho celá zostatková hodnota rozdelí medzi všetkých členov. Majetok sa               rozdelí pomerným systémom podľa toho, koľko každý člen prispel počas svojho členstva do Mládeže.

HLAVA VII.

Záverečné ustanovenia Ľudovej mládeže

Článok 25.

V mene Mládeže koná do ustanovenia orgánov prípravný výbor Mládeže, ktorý má právomoci prislúchajúce orgánom podľa týchto stanov.