Ľudová mládež
BA Hlinka
Jedným z cieľov Ľudovej mládeže je aj výchova mladej generácie slovenského národa v duchu vlasteneckých a kresťanských hodnôt. Andrej Hlinka sa horlivo venoval slovenskej mládeži a snažil sa u nej povzniesť a prehlbovať národné povedomie. Jeho odkaz a dielo je večne živé a dáva nám silu a odhodlanie do nášho boja. Preto sa rozhodla Bratislavská krajská organizácia Ľudovej mládeže zorganizovať pietnu spomienku pri príležitosti smutného 79. výročia jeho úmrtia.

Keď sa 12. augusta 1938. rozšírila správa, že Hlinka umiera, priestranstvo okolo fary a kostola sa zaplnilo farníkmi a pútnikmi z celého Slovenska. Ich prítomnosť akoby zvýrazňovala túžbu byť pri smrteľnej posteli, alebo byť aspoň vo fyzickej blízkosti odchádzajúceho Otca národa. Celé Slovensko sa vtedy zaňho modlilo a netrpezlivo očakávalo každú správu z Ružomberka.
V tom čase v Žiline prebiehal zjazd slovenskej mládeže, na ktorom mal prehovoriť aj Andrej Hlinka. Na svoj prísľub nezabudol ani na smrteľnej posteli. Jeho zdravotný stav mu ale nedovoľoval osobne pozdraviť mládež a tak svoj pozdrav a rozlúčku pre mladých nadiktoval. Za dôstojného ticha v Žiline pred zhromaždenými boli prečítané Hlinkove posledné slová:
„Drahá moja slovenská mládež! Ako rád by som bol teraz s tebou. Ale v duchu som v Žiline. Vidím tvoj zjazd, tvoj vzlet, tvoju prípravu do vážnej práce a boja. Ja dokončievam môj boj tuzemský, ale zostanem s tebou, mládež moja a národe môj. Vyzývam vás k jednote a nepoddajnosti. Žehnám tvoju prácu, žehnám tvojmu boju. Boh ti pomáhaj, Boh ťa opatruj, buď s Bohom, národe môj!“
Na druhý deň, 16. augusta 1938, nás Andrej Hlinka na svojej fare v Ružomberku navždy opustil.
Spomienková akcia sa uskutočnila v parku Andreja Hlinku pri jeho pamätníku v bratislavskom Ružinove. Na začiatok zaznela slovenská hymna a úvodné slová vyriekol predseda Bratislavskej krajskej organizácie Ľudovej mládeže Milan Huľo. Po jeho poučných slovách s prejavom o živote a diele Andreja Hlinku vystúpil predseda Bratislavskej okresnej organizácie Radoslav Rejholec. Po prejavoch položili veniec k pamätníku predsedovia krajských organizácii Ľudovej mládeže: Bratislava – Milan Huľo, Trnava – Roman Vančo a Košice – Ariana Palme.
Na záver spomienkovej akcie si všetci účastníci spoločne zaspievali hymnickú pieseň Hej, Slováci.