Ľudová mládež

Naše ciele

Ľudová mládež si kladie za cieľ vychovať z mladej generácie nášho národa vzdelaných, slušných a hrdých Slovákov. Naše ciele sme formulovali do ôsmych stručných bodov, z ktorých sa odvíja všetka činnosť Ľudovej mládeže, jej orientácia a obsah. Našimi cieľmi sú:

  1. Výchova mladej generácie slovenského národa v duchu vlasteneckých a kresťanských hodnôt a jej oslobodenie z pod vplyvu dekadencie a morálneho úpadku
  2. Podpora duchovného rastu mladých Slovákov, ich vedením k hodnotám úcty, morálky, cti a vernosti rodine a vlasti
  3. Podpora fyzického rastu mladej generácie, zlepšením kondície, športom a brannými cvičeniami v prírode
  4. Budovanie nezlomného ducha a odvahy svojich členov postaviť sa za práva svojho národa, proti jeho utlačovateľom, za slobodu slovenského ľudu a jeho ochranu
  5. Prehlbovanie vedomostí o slovenskej a svetovej histórii s dôrazom na vlastenecké ideály a odkaz národných dejateľov
  6. Zveľaďovanie a ochrana slovenských kultúrnych pamiatok a historického dedičstva, zdedeného po našich predkoch
  7. Ochrana prírody pred jej znečisťovaním a devastáciou, s cieľom zachovať nedotknuté krásy slovenskej zeme budúcim generáciám
  8. Boj proti rozširujúcej sa závislosti na alkohole a drogách u mladých ľudí, presadzovaním zdravého životného štýlu

Výchova mládeže postavená na týchto ideáloch a snaha o jej vytrhnutie z bahna morálneho úpadku, obklopujúceho ju zo všetkých strán je nesmierne náročná a celoživotná úloha. História nás ale učí, že len tí najlepší, verní svojim snom a nezlomne kráčajúci za vytýčeným cieľom uspejú. Zasvätili sme životy svojej vlasti a svojmu národu, preto nesmieme ponechať mládež napospas deštruktívnym vplyvom západného liberalizmu.

Ak myšlienka stratí zápal a záujem mladých ľudí, stráca sa aj nádej na jej úspešnú realizáciu v budúcnosti. Mladícky elán, odhodlanie a výdrž sú hlavnými príčinami úspechu ideí vo svete. Na týchto silných pilieroch chceme postaviť novú silnú národne orientovanú mládež Slovenska, Ľudovú mládež.